Welcome to Evently

Lorem ipsum proin gravida nibh vel veali quetean sollic lorem quis bibendum nibh vel velit.

Evently

Stay Connected & Follow us

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

  /  privacybeleid

PRIVACY BELEID

Onderstaand privacybeleid heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door Lokaal bestuur Rumst en is van toepassing op de website www.landschapskantoor.be en de daarmee gerelateerde (sub)domeinnamen (hieronder benoemd als “de website”).

In dit privacybeleid wordt toegelicht:

 1. Wie de verantwoordelijke is van de persoonsgegevens die via de website geregistreerd en verwerkt worden;
 2. Welke persoonsgegevens geregistreerd worden, waarom dit gebeurt en onder welke voorwaarden die gegevens verwerkt worden;
 3. Wat de rechtsgrond is van de verwerking van die gegevens;
 4. In hoeverre persoonsgegevens met derden worden uitgewisseld;
 5. Welke maatregelen er genomen worden om de persoonsgegevens te beveiligen;
 6. Op welke manier de gebruiker de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens kan controleren en gebruik kan maken van zijn of haar rechten op grond van de Privacywet;
 7. Wanneer het privacybeleid voor het laatst herzien

Hierbij moet worden opgemerkt dat onze website(s) en app(s) niet bedoeld zijn voor kinderen, maar enkel voor volwassenen. Het verzamelen van persoonsgegevens van kinderen is dan ook geen bewuste actie. Gelieve meteen contact op te nemen via hallo@landschapskantoor.be wanneer je als ouder (of wettelijke voogd) denkt dat jouw kind ons zijn/haar gegevens heeft verstrekt.

 

1. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens is:

Koningin Astridplein 12

2840 Rumst, BE

Ingeschreven met ondernemingsnummer BE 0207.510.021

hallo@landschapskantoor.be

TEL: +32 03 880 00 40

Daarnaast maakt Lokaal bestuur Rumst gebruik van verwerkers. De verwerker is de natuurlijke persoon, rechtspersoon of dienst die in opdracht van Lokaal bestuur Rumst persoonsgegevens verwerkt en die verantwoordelijk is voor de goede technische werking van de website (datatransmissie).

Uiteraard is de verwerkingsverantwoordelijke uitermate zorgvuldig in zijn selectie van de verwerkers. Zo moet de verwerker voldoende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen voor de verwerking en voldoen aan de verplichtingen van artikel 28 van de Privacywet.

De verwerkingsverantwoordelijke draagt of neemt geen enkele aansprakelijkheid op bij verlies of corruptie van data, identiteitsdiefstal, diefstal van gegevens, virussen of Trojaanse paarden, SQL-injecties of andere aanvallen op de informaticasystemen of online cloud- portalen van de verwerker. De verwerker beslist autonoom over de meest technisch geschikte toepassing om de gegevens te verwerken en doet dit vanuit zijn professionele expertise. Er kan niet verwacht worden dat de verwerkingsverantwoordelijke over dezelfde expertise beschikt.

 

2. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ EN WAAROM?

Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, waarbij wij alleen de gegevens verwerken die nodig zijn om het doel te bereiken.

2.1 WEBSITE

Wanneer je onze website bezoekt, bewaren wij bepaalde gegevens in de statistieken van Google Analytics. Die gegevens bestaan onder meer uit het IP-adres, browsertype, apparaat model, besturingsprogramma, geografie, de domeinnaam van de website die je naar onze website gestuurd hebt en de manier waarop je onze website gebruikt. Wij gebruiken deze statistieken om het gebruik van onze website te analyseren, zodat we onze website kunnen blijven optimaliseren en zodat we fraude kunnen detecteren. Alle gegevens zijn anoniem en we gebruiken ze dus zeker niet om je te identificeren. Wanneer er strafbare feiten tegen of via de website gepleegd zijn, dan kunnen deze gegevens echter wel gebruikt worden om vast te stellen wie hiervoor verantwoordelijk is.

Wij verzamelen deze gegevens via cookies die door Google Analytics geplaatst worden. Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, dan vragen wij je eerst of je de cookies wil aanvaarden. Meer info over wat cookies zijn, waarom wij ze gebruiken, welke cookies er via onze site geplaatst worden, de bewaartermijn van de cookies en hoe je de cookies kan beheren, kan je terugvinden in onze cookie policy.

2.2 TICKETVERKOOP

Wanneer je een ticket koopt, dan registreren wij de volgende identificatiegegevens: je naam, voornaam, bedrijfsnaam, facturatie gegevens (bedrijfsnaam, ondernemingsnummer, straat, huisnummer, bus, postcode en gemeente), professioneel e-mailadres en telefoonnummer. Dat is nodig om je een geldig ticket te kunnen bezorgen en voor administratieve en contractuele doeleinden. Wij slaan deze gegevens op in een beveiligde database op een beveiligde server in België en bewaren ze vervolgens volgens de wettelijke termijn van 7 jaar.

Wanneer je bij het aankopen van je ticket een online betaling uitvoert, worden je betalingsgegevens (bankkaartnummer en geheime code) veilig verwerkt door Mollie. Zij hebben deze gegevens nodig om te kunnen communiceren met de banken, zodat er een veilige online betaling kan bewaren. Mollie bewaart je gegevens zolang ze nodig zijn om de gevraagde dienstverlening uit te voeren op basis van de wettelijke termijn. Meer informatie hierover kan je terugvinden in het privacybeleid van Mollie.

Wanneer je een ticket bij ons hebt aangekocht, dan behouden wij ons het recht om je gegevens te gebruiken om je te informeren over praktische informatie, nieuwe weetjes, evenementen en diensten van Lokaal bestuur Rumst. Dat gebeurt in het kader van het gerechtvaardigd belang om deze diensten bij klanten te promoten. Als je dergelijke informatie niet meer wilt ontvangen, dan kan je gebruikmaken van de uitschrijflink die te vinden is onderaan elke informatiemail die wij je toesturen. Of je kan hiervoor een schriftelijk verzoek indienen met vermelding van je e-mailadres.

Wanneer je een ticket bij ons hebt aangekocht word je beschouwd als klant. Via verschillende kanalen, zoals promoties/acties en onze websites/apps kunnen wij persoonsgegevens verzamelen over personen die (nog) geen klant bij ons zijn met als doel deze personen het meest relevante aanbod van onze producten en diensten aan te bieden. Daarbij garanderen wij uw recht op informatie en dwingen dat contractueel af (voor zover van toepassing, samen met uw eventuele wettelijk vereiste toestemming) van de derden die in dit kader uw gegevens zouden verzamelen.

2.3 NIEUWSBRIEF

Wanneer je je inschrijft op onze nieuwsbrief, slaan we je naam, voornaam en e-mailadres op. Die gegevens hebben we nodig om je de nieuwsbrief te kunnen versturen en om praktische informatie, nieuwe weetjes, evenementen en diensten te kunnen communiceren. Wij bewaren deze gegevens totdat je je uitschrijft voor onze nieuwsbrief.

2.4 OP HET TERREIN

Hoofdingang en helpdesk

Aan de Check-In maken wij gebruik van de gegevens die verbonden zijn aan je ticket. Dat is nodig voor het uitvoeren van de overeenkomst en om je identiteit te controleren om zo fraude tegen te gaan. Zodra je ticket gescand is, worden je ticket en de gegevens die eraan verbonden zijn ongeldig gemaakt.

Foto’s en video’s

 Tijdens het evenement kunnen er sfeerfoto’s worden gemaakt die we daarna gebruiken voor onze website en/of sociale media. Mocht je uit een foto verwijderd willen worden, dan kan dit op eenvoudig verzoek. Neem contact op via hallo@landschapskantoor.be, beschrijf de desbetreffende foto en wij doen zo snel mogelijk het nodige.

Indien wij tijdens het evenement gericht foto’s maken, zullen we jou ter plaatse mondeling om toestemming vragen. Mocht je alsnog willen dat deze foto wordt verwijderd dan kan dit ook op eenvoudig verzoek door contact op te nemen via hallo@landschapskantoor.be en de desbetreffende foto te beschrijven.

Tijdens het festival worden opnames gemaakt die kunnen worden gebruikt om te verspreiden via o.a. web, social media of televisie. De kans bestaat dat je wordt gefilmd. Bij betreding van het festival doe je afstand van je portretrecht.

Netwerkdoeleinden

Tijdens jouw deelname aan het Landschapskantoor is het onze intentie om een waardevolle netwerkervaring te creëren en bieden wij jou op deze wijze de mogelijkheid om te netwerken met de andere deelnemers. Om dit te faciliteren, kunnen wij bepaalde persoonsgegevens die je bij jouw inschrijving hebt opgegeven, delen met andere deelnemers. Deze gegevens omvatten: jouw naam, bedrijfsnaam, functie en professioneel e-mailadres.

Indien jij, als onze klant, bovendien toelaat dat derden zoals familieleden, vrienden, bezoekers, werknemers, bedienden en aangestelden gebruikmaken van de producten en diensten die onder dit privacybeleid vallen, rusten de volgende verantwoordelijkheden op jou:

 • Je moet deze eindgebruikers duidelijk informeren dat hun persoonsgegevens door ons verwerkt zullen worden als gevolg van hun gebruik van onze producten en diensten;
 • Je moet de benodigde toestemmingen van deze eindgebruikers verkrijgen voordat je hun persoonsgegevens aan ons overdraagt voor verwerking binnen de scope van onze producten en diensten die jij hen aanbiedt;
 • Je bent verplicht deze eindgebruikers grondig te informeren over de toepassing van dit privacybeleid, met name wat betreft hun privacyrechten en de manieren waarop deze uitgeoefend kunnen worden;
 • Het is je verboden om onze producten en diensten te gebruiken voor het verzamelen van persoonsgegevens in strijd met geldende privacywetgeving, of voor het onrechtmatig verkrijgen van toegang tot persoonsgegevens van eindgebruikers;
 • Je moet je bij ons informeren over het beveiligingsniveau van onze producten en diensten en moet, naar beste kunnen, passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om de persoonsgegevens van eindgebruikers adequaat te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onbedoelde vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang;
 • Je moet alle redelijke stappen ondernemen om de betrouwbaarheid van die eindgebruikers die toegang krijgen tot de persoonsgegevens te Je mag niets ondernemen, veroorzaken of toestaan dat in enige vorm een inbreuk op deze privacywetgeving zou kunnen betekenen.

 

3. WAT IS DE RECHTSGROND VAN DE VERWERKTE PERSOONSGEGEVENS?

Door cookies te aanvaarden, een ticket aan te kopen en/of je in te schrijven voor de nieuwsbrief, geef je uitdrukkelijk toestemming aan Lokaal bestuur Rumst om je gegevens te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden. Die toestemming omvat tevens de toelating om de persoonsgegevens te verzenden aan en te laten verwerken door de houders van de intellectuele rechten op het concept en het merk Landschapskantoor alsook door de titularissen van de domeinnamen van de Website.

Verder is het delen van de voormelde persoonsgegevens met Lokaal bestuur Rumst noodzakelijk voor de uitvoering van haar contractuele relatie met jou, om jou tijdens het Landschapskantoor een waardevolle netwerkervaring te kunnen bieden.

Tenslotte doet Lokaalbestuur Rumst ook een beroep op haar gerechtvaardigd belang om na de aankoop van een ticket de gegevens te gebruiken voor communicatie omtrent het event en andere evenementen van Lokaal bestuur Rumst.

 

4. HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS EN ONDERHOUDEN WIJ UW INFORMATIE?

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig om de door jou gevraagde diensten te kunnen verlenen, voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden beschreven en voor de wettelijke doeleinden waarvoor wij verplicht zijn de informatie te bewaren.

Als wij beelden van veiligheidscamera’s verzamelen, bewaren wij die maximaal één maand na het evenement.

Jouw contactgegevens worden bewaard gedurende volgens de hierboven aangegeven termijnen om jou te kunnen informeren over de andere evenementen die wij organiseren. Je hebt altijd het recht om te vragen geen informatie meer te ontvangen en jouw contactgegevens zullen dan worden gewist.

Wij zullen jouw gegevens veilig verwijderen wanneer deze niet langer nodig zijn voor onze doeleinden.

 

5. MET WIE DELEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Buiten de hiervoor vermelde categorieën van verwerkers, de toegewezen aantal personen in dienst van Lokaal bestuur Rumst en de deelnemers aan het Landschapskantoor, geeft Lokaal bestuur Rumst geen persoonlijke gegevens door aan derden, tenzij op uitdrukkelijk verzoek van gerechtelijke autoriteiten en in de gevallen waarin zulks uitdrukkelijk bij wet wordt opgelegd. Als Lokaal bestuur Rumst toch bepaalde persoonsgegevens aan derden wenst door te geven, wordt hierbij uitdrukkelijk om voorafgaande specifieke toestemming gevraagd en wordt hierop de specifieke aandacht van de gebruiker gevestigd.

 

6. HOE BESCHERMEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS?

De via de website verstrekte persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt via een beveiligd elektronisch systeem in een afgesloten omgeving dat niet publiekelijk toegankelijk is. Wij zullen deze gegevens alleen delen voor de hierboven beschreven doeleinden. Verder zijn deze gegevens zijn enkel en alleen toegankelijk voor de aangeduide verwerkers en toegewezen aantal personen in dienst van Lokaal bestuur Rumst die bevoegd zijn om de gegevens in te zien en te verwerken. Alle deelnemers die toegang krijgen tot deze gegevens zijn gebonden aan een vertrouwelijkheidsplicht. Op die manier probeert Lokaal bestuur Rumst bv verlies, diefstal of ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

Via onze producten en diensten kan je ook gebruikmaken van de diensten van externe partijen, waaronder activiteiten via websites van derden, in forums, op sociale media zoals Facebook en Twitter, in nieuwsgroepen en via apps. Wij hebben geen controle over de informatie die jij daar plaatst en hoe die verwerkt wordt, noch zijn wij daarvoor verantwoordelijk. Het is aan jou om zorgvuldig om te gaan met de informatie die je deelt en om het privacybeleid van deze derde partijen goed te lezen.

 

7. WAT ZIJN JOUW RECHTEN?

Als gebruiker van de website beschik je in overeenstemming met de bepalingen van de Privacywet over een aantal rechten die betrekking hebben op de verwerking van je persoonsgegevens:

·        RECHT OP BEZWAAR

Je hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens voor netwerkdoeleinden.

·        RECHT OP INZAGE EN RECHTZETTING

Daarnaast heb je het recht om toegang te krijgen tot de persoonsgegevens die Lokaal bestuur Rumst verwerkt, ze in te zien en eventueel onjuiste of onvolledige gegevens te verbeteren en/of aan te vullen.

·        RECHT OM TE WORDEN VERGETEN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens te laten verwijderen uit de database van Lokaal bestuur Rumst.

·        RECHT OM KLACHT IN TE DIENEN

Indien je van mening bent dat Lokaal bestuur Rumst je gegevens onrechtmatig verwerkt heeft, heb je het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit: https://www.privacycommission.be/

·        RECHT OM TOESTEMMING IN TE TREKKEN

Je hebt het recht om je te verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens.

·        RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING

Je hebt het recht om de verwerking van je persoonsgegevens (tijdelijk) stop te zetten.

 

Indien je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door Lokaal bestuur Rumst of indien je gebruik wil maken van jouw rechten op grond van de Privacywet, neem dan contact op met Lokaal bestuur Rumst via een schriftelijk, duidelijk en gemotiveerd verzoek en met vermelding van je e-mailadres naar hallo@landschapskantoor.be of naar Koningin Astridplein 12
2840 Rumst, BE.

 

8. WIJZIGBAARHEID VAN HET PRIVACYBELEID

Lokaal bestuur Rumst heeft het recht om dit privacy beleid te veranderen indien dat nodig zou zijn. Je kijkt deze pagina dan ook best regelmatig na op wijzigingen. Het privacybeleid werd het laatst gewijzigd op 28 maart 2022.