Welcome to Evently

Lorem ipsum proin gravida nibh vel veali quetean sollic lorem quis bibendum nibh vel velit.

Evently

Stay Connected & Follow us

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

  /  Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN.

Goede afspraken maken goede vrienden.

Het Landschapskantoor is een event georganiseerd door het Lokaal bestuur Rumst, met maatschappelijke zetel in: Koningin Astridplein 12

2840 Rumst, BE

Ingeschreven met ondernemingsnummer BE 0207.510.021

hallo@landschapskantoor.be

TEL: +32 03 880 00 40

 

Iedere verwijzing naar onze Algemene Voorwaarden houdt steeds een verwijzing naar het geheel van onze juridische teksten in, dus inclusief onze Privacy Policy, Cookie Policy en Proclaimer.

Wij kunnen te allen tijde beslissen om onze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen, zonder dat dit aanleiding geeft tot enige vorm van schadevergoeding. Uiteraard zal iedere wijziging slechts voor de toekomst werken, waardoor je nooit tot iets ongewenst gebonden bent. Wij raden alleszins aan om geregeld kennis te nemen van mogelijke wijzigingen in onze Algemene Voorwaarden.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Met jouw reservatie krijg je toegang tot de gehele programmatie op de door jou gekozen dag(en). Onze prijzen zijn deze zoals ze staan vermeld op de offerte, steeds uitgedrukt in euro (exclusief BTW en inclusief taksen, servicekosten en mobiliteitsbijdrage).

De reservatie is definitief zodra de betaling is ontvangen. Vanaf dit moment is de aankoop definitief, dit wil zeggen dat jouw ticket niet terug betaalbaar, noch omwisselbaar is. Bij gebrek aan betaling is er geen reservatie.

HEB IK EEN HERROEPINGSRECHT OP MIJN TICKETS?

Door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden verklaar je uitdrukkelijk dat je geen recht meer hebt op het herroepingsrecht van zodra het Lokaal bestuur Rumst de overeenkomst heeft uitgevoerd. Jouw reservatie wordt onmiddellijk en automatisch uitgevoerd na betaling.

 

OP EN ROND HET LANDSCHAPSKANTOOR TERREIN

De organisatoren, hun medewerkers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies of diefstal, noch voor om het even welk mogelijk ongeval.

Flyeren op, rond en in de buurt van het event is verboden.

Het Landschapskantoor is een event waar iedereen welkom is. Grensoverschrijdend gedrag wordt niet getolereerd door de organisatie.

Door de aankoop van een ticket bevestig je uitdrukkelijk dat je als bezoeker aan ons reglement en onze algemene voorwaarden bent gebonden. Iedere inbreuk hierop zal gesanctioneerd worden. Het Landschapskantoor behoudt het recht om eenieder te allen tijde de toegang tot het terrein te ontzeggen indien hiertoe voldoende grond bestaat. Indien je een inbreuk op het regelement begaat, ben je als enige hier verantwoordelijk voor. Je bent eveneens gehouden om het Landschapskantoor te vrijwaren van alle mogelijke gevolgen van jouw inbreuk, inclusief eisen van derde partijen. Daarenboven behouden wij het recht om zelf de gepaste (gerechtelijke) stappen te ondernemen.

 

AANSPRAKELIJKHEID – AFGELASTING – OVERMACHT – PROGRAMMAWIJZIGINGEN

De Landschapskantoor organisatie is enkel aansprakelijk voor iedere aan haar toerekenbare tekortkoming, ongeacht of deze een contractuele of buitencontractuele aard heeft, voor zover deze aansprakelijkheid in deze Algemene Voorwaarden niet uitdrukkelijk werd uitgesloten of beperkt. Onze totale aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot vergoeding van de directe schade en kan nooit hoger zijn dan de waarde van de geleverde dienst, zijnde het Landshapskantoor ticket. De aansprakelijkheid voor iedere vorm van indirecte schade is uitdrukkelijk uitgesloten.

Aansprakelijkheid in geval van overmacht is volledig uitgesloten. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid buiten de wil van de Landshapskantoororganisatie om, die haar zelfs tijdelijk verhindert haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk uit te voeren. De Landschapskantoor organisatie is niet aansprakelijk voor de verbintenissen van haar partners.

Iedere derde partij (inclusief bezoekers) die door een aan hem toerekenbare fout de aansprakelijkheid van de Landschapskantoor organisatie, inclusief Lokaal bestuur Rumst en haar medewerkers, in het gedrang brengt, moet de Landschapskantoor organisatie integraal en op eerste verzoek vrijwaren van iedere eis van derde partijen. Deze vrijwaringsplicht betekent dat je steeds vrijwillig dient tussen te komen in elk geschil en/of gerechtelijke procedure die tegen de Landschapskantoor organisatie wordt ingesteld door een derde en de eventuele financiële gevolgen ervan zelf moet dragen.

Bij afgelasting van het evenement zal de ticketprijs, exclusief de service- en administratiekost, worden teruggestort aan de persoon of firma die de bestelling heeft gedaan.

Het is uiteraard mogelijk dat de afgelasting het gevolg is van overmacht; dit is iedere situatie buiten onze wil om die ons, zelfs tijdelijk, verhindert onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk uit te voeren. In zo’n geval zijn wij niet verplicht het event te laten doorgaan, uiteraard afhankelijk van de situatie. Er zal geen sprake van terugbetaling of schadevergoeding zijn in geval van overmacht behoudens uitdrukkelijk akkoord van beide partijen.

Wijzigingen in het programma geven geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het toegangsticket. Wij betreuren het zelf indien er een wijziging optreedt maar vertrouw er op dat er steeds een plan B klaar ligt om het goed te maken.

 

INTELLECTUELE EIGENDOM

Creativiteit verdient bescherming, dus ook onze website en haar inhoud. De bescherming wordt voorzien door intellectuele eigendomsrechten. Dergelijke rechten gelden ook voor onze website en haar inhoud. Onder inhoud verstaat men de heel ruime categorie van foto’s, video, audio, tekst, ideeën, notities, tekeningen, artikels cetera. Al deze inhoud wordt beschermd door het auteursrecht, softwarerecht, databankrecht, tekeningen- en modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten. Het technische karakter van onze website zelf is beschermd door het auteursrecht, het softwarerecht en databankenrecht. Iedere handelsnaam die wij gebruiken op onze websites wordt eveneens beschermd door het toepasselijke handelsnamenrecht of merkenrecht.

Iedere gebruiker krijgt een beperkt recht van toegang, gebruik en weergave van onze websites en haar inhoud. Dit toegekende recht is niet- exclusief, niet-overdraagbaar en kan enkel binnen een persoonlijk, niet-commercieel kader worden gebruikt.

Wij vragen dan ook onze gebruikers om geen gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zonder de toestemming van de rechthebbende.

 

TOEPASSELIJK RECHT

Deze Algemene Voorwaarden (inclusief de Verkoopsvoorwaarden) worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische Wetgeving. Geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen.

Indien de werking of geldigheid van één of meerdere van bovenstaande bepalingen van deze algemene voorwaarden in het gedrang komen, zal dit geen gevolg hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst.

Iedere afwijzing van aansprakelijkheid door Lokaal bestuur Rumst moet steeds op de meest ruime wijze geïnterpreteerd worden. De titels die wij in onze juridische documenten gebruiken zijn steeds louter illustratief. Je kan er dus geen juridische waarde uit putten.

Heb je een vraag of opmerking? Wij maken tijd voor jou. Wij vinden jouw mening belangrijk. We proberen onze website en onze aangeboden diensten, zo correct mogelijk te doen verlopen maar zitten niet steeds in de juiste positie om gebreken of andere problemen op te merken.
Bijgevolg vragen we jou, als gebruiker, om iedere nuttige opmerking of klacht aan ons door te geven. Dit kan op emailadres hallo@landschapskantoor.be. Wij doen al het nodige om jouw klacht of opmerking zo snel mogelijk van een effectief, daadwerkelijk antwoord te voorzien.